Laden..

Algemene voorwaarden Intratuin App

 

Intratuin App

Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”) zijn samen met het Privacy- en Cookiebeleid van toepassing op het loyaliteitsprogramma van Intratuin Nederland.

Deelname

 • Bij deelname aan de Intratuin App ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 • Om te kunnen genieten van alle voordelen van de Intratuin App, zoals het ontvangen van persoonlijke aanbiedingen, dien je je in te schrijven voor De Intratuin App. Dit kan door de Intratuin app (hierna aangeduid als “App”) te downloaden via de Apple Store of via Google Play.
 • Om mee te kunnen doen aan De Intratuin App moet je een natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 jaar moet je de toestemming hebben gekregen van jouw ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan De Intratuin App. Door deelname aan De Intratuin App verklaar je daaraan te hebben voldaan.
 • De Intratuin App mag niet worden gebruikt voor bedrijfsmatige of commerciële doeleinden.
 • Je staat er voor in dat alle in jouw profiel ingevulde gegevens volledig, juist en actueel zijn. Jouw profiel kan slechts door één persoon worden gebruikt.
 • Om jouw profiel aan te kunnen maken dien je in ieder geval de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
  - voornaam
  - achternaam
  - e-mailadres
  - geboortedatum
 • De ingevulde persoonsgegevens en aankopen van de deelnemer worden opgeslagen in een beveiligde database. De persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft, wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Je kunt hier meer over lezen in het Privacy- en Cookiebeleid van Intratuin.
 • Jouw account in de Intratuin App zijn niet overdraagbaar naar een ander. Het Intratuin account en kunnen niet worden nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met een andere deelnemer.

Werking De Intratuin App

Je kunt deelnemen aan De Intratuin App door het downloaden van de App. Eenmaal geregistreerd via de App, heb je toegang tot alle faciliteiten die de App biedt.

Analyse koopgedrag en persoonlijke aanbiedingen

 • Wij combineren je persoonsgegevens en persoonlijke informatie met de transactiegegevens en zoekgegevens. Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor algemene en persoonlijke analyses van jouw koopgedrag en het koopgedrag van anderen.
 • Met behulp van de in dit artikel genoemde analyses kunnen wij gerichte persoonlijke aanbiedingen voor je samenstellen. Meer hierover is opgenomen in het Privacy- en Cookiebeleid.

Controle en misbruik

 • Intratuin behoudt zich het recht voor om het gebruik door deelnemers van De Intratuin App te controleren op naleving van de voorwaarden.
 • Intratuin mag de uitgifte van een Intratuin App account weigeren, terugtrekken of annuleren, in welke vorm dan ook en (op elk gewenst moment) een deelnemer verwijderen van De Intratuin App indien er gegronde redenen zijn te geloven dat:
 • misbruik gemaakt wordt of gepoogd wordt misbruik te maken van De Intratuin App;
 • elke overtreding of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden;
 • elk gedrag met betrekking tot De Intratuin App dat diefstal, wangedrag, aanstootgevend gedrag of het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie betreft.

Aansprakelijkheid

 • Ofschoon Intratuin met betrekking tot De Intratuin App en de App de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet garanderen dat deze geen gebreken of onvolkomenheden zullen bevatten waaronder in het bijzonder begrepen onvolledigheden of onjuiste informatie in (persoonlijke) aanbiedingen of in de producten of diensten.
 • Intratuin is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik door derden van je De Intratuin App of jouw account in de App.
 • Intratuin is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) De Intratuin App. Intratuin is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de App.

Intellectuele eigendom

 • Intratuin behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan jou zijn verleend. Door jouw gebruik van de App komt geen overdracht tot stand van enige intellectuele eigendomsrechten van Intratuin aan jou. Je verkrijgt slechts een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar, beperkte licentie om de App te gebruiken.
 • Je erkent dat alle (intellectuele eigendoms-)rechten ten aanzien van de App, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de teksten, foto’s, filmpjes, recepten en software, uitsluitend berusten bij Intratuin of haar licentiegevers.
 • De (onderdelen van de) App mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt. Het is verder niet toegestaan:
 • (i) een substantieel gedeelte van de inhoud van de App op te vragen en her te gebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de App herhaald en systematisch op te vragen en her te gebruiken; en/of
 • (ii) enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de App toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de App via robots of op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken.

Wijziging en beëindiging deelnemer

 • Je kunt je deelname aan De Intratuin App op elk moment beëindigen door je uit te schrijven voor De Intratuin App door te mailen naar de Gastenservice (zie hierna onder Contact). Je ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging per e-mail van de beëindiging van jouw deelname aan De Intratuin App.

Wijziging en beëindiging Intratuin

 • Intratuin heeft te allen tijde het recht om De Intratuin App te wijzigen of te beëindigen en/of deze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding en/of enige andere compensatie gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Intratuin zal je uiterlijk één (1) maand van te voren informeren over een significante wijziging of beëindiging van De Intratuin App via het opgegeven e-mailadres.
 • Tot aan de datum van beëindiging kunnen persoonlijke aanbiedingen en/of kortingen gewoon worden verzilverd.
 • Overige bepalingen
 • Op deze Algemene Voorwaarden en op De Intratuin App is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over De Intratuin App, neem dan gerust contact op met onze klantenservice

Back to top