Laden..

Algemene voorwaarden winkel aankopen

Artikel 1: Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Consument: iedere (rechts)persoon die met Intratuin een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;
 • Intratuin: Intratuin Webshop B.V., gevestigd te Woerden, alsmede aan haar gelieerde rechts­personen en (rechts)personen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Intratuin en Consument betreffende de koop, verkoop, levering en verhuur van de Producten, alsmede betreffende het uitvoeren van Werk;
 • Partij(en): Intratuin en Consument afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk;
 • Product(en): tuinmarktartikelen, dierbenodigdheden en dierenvoeding (dibevo artikelen), artikelen op het gebied van recreatie, decoratie en sfeer, doe-het-zelf activiteiten en vrijetijdsbesteding, de verhuur van (tuin)gereedschap, en aanverwante artikelen en diensten;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • Werk: het verrichten van werkzaamheden door Intratuin, die tussen Intratuin en Consument zijn overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Intratuin (waaronder mede begrepen offertes of aanvragen daartoe) en door haar gesloten en af te sluiten Overeenkomsten, voor zover van deze Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 • De toepasselijkheid van de door Consument gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Consument afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Afwijkingen van deze Voorwaarden binden Intratuin slechts, indien en voorzover door Intratuin schriftelijk bevestigd.
 • In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van een Overeenkomst

 • De aangeboden Producten van Intratuin worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als in redelijkheid kan worden verlangd. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden Intratuin echter niet.
 • Offertes voor het leveren van Producten en het verrichten van Werk worden schriftelijk uitgebracht op basis van alle met de levering van de Producten en de uitvoering van het Werk verband houdende informatie. Consument is gehouden Intratuin deze informatie te verstrekken. Consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien Consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door Intratuin schriftelijk zijn bevestigd voor risico van Consument.
 • Een Overeenkomst tussen Intratuin en Consument komt tot stand op het moment van acceptatie door Consument van het aanbod van Intratuin en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Intratuin of namens Intratuin gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Intratuin slechts indien en voorzover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door Intratuin zijn bevestigd.
 • Alle wijzigingen in aangenomen Werk worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen Intratuin en Consument onderling worden verrekend.

Artikel 4: Retournering

 • Onbeschadigde en ongebruikte Producten in de originele verpakking en met de originele kassabon kunnen binnen veertien (14) dagen na aankoop/aflevering worden geretourneerd tegen restitutie van de koopprijs. Voor binnen- en buitenplanten gekocht in de winkel geldt een termijn van zeven (7) dagen na aankoop/aflevering. Levende dieren kunnen niet retour gebracht worden.
 • In verband met de bederfelijkheid en nodige verzorging is het helaas niet mogelijk om levende artikelen zoals bloemen, planten en kerstbomen te retourneren wanneer deze via onze webshop zijn gekocht. Dit geldt zowel voor retourzendingen per post als voor het retourneren van webshop bestellingen in de winkel.
 • Producten die op verzoek van Consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of Producten die op verzoek van Consument zijn besteld, kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 5: Prijzen

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Intratuin opgegeven prijzen in euro´s, inclusief BTW, echter exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen separaat worden geoffreerd.
 • Als binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn, maar levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft Consument bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 • Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
 • Het tweede lid is niet van toepassing wanneer de prijsverhoging het gevolg is van door Intratuin op verzoek van Consument uitgevoerd meerwerk en Consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of Consument na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan.

Artikel 6: Verkoop en aflevering

 • Verkoop en aflevering geschiedt uitsluitend à contant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden vooraf door Intratuin aangegeven.
 • Verkoop en aflevering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door Consument.
 • Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat Intratuin Consument in het bezit van de gekochte producten stelt of Intratuin de Consument conform artikel 8 lid 4 heeft bericht dat de Producten kunnen worden afgehaald/bezorgd en Consument deze niet binnen zeven (7) dagen heeft afgehaald of heeft laten bezorgen. Na aflevering gaat het risico van de Producten over op Consument.
 • Voor zover gekochte producten tijdelijk niet uit voorraad leverbaar zijn, kan Intratuin, in sommige gevallen, met de Consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij Partijen overeenkomen dat het om een vermoedelijke termijn gaat. 
 • Indien de bestelde producten onverhoopt niet (meer) leverbaar blijken te zijn, kan Intratuin de bestelling annuleren. In dat geval krijgt de consument het reeds betaalde geld teruggestort op dezelfde wijze als er betaald is.
 • Bij overschrijding van de leveringstermijn, die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn, dient Consument Intratuin schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat Intratuin binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft Consument het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
 • Bij overschrijding van een uiterste leveringstermijn heeft Consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 7: Oplevering Werk

Onder oplevering van Werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan Consument. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • indien Intratuin aan Consument heeft meegedeeld dat het Werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het Werk heeftaanvaard; of
 • indien uiterlijk veertien (14) dagen zijn verstreken nadat Intratuin schriftelijk aan Consument heeft meegedeeld dat het Werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en Consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; of
 • indien Consument het Werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 8: Bestelling

 • Intratuin is gerechtigd de bestelling, het Werk of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij haar in dienst zijnde derden.
 • Indien de Overeenkomst aflevering van de verkochte Producten inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door Consument opgegeven adres en de aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen.
 • Intratuin mag er vanuit gaan dat de Producten met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is Consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij Consument Intratuin over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.
 • Tenzij anders overeengekomen, dient Consument bestellingen binnen zeven (7) dagen na bericht van Intratuin − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af te halen of te laten bezorgen. Laat Consument dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.

Artikel 9: Betalingen

 • Betaling vindt plaats in contanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling niet binnen voornoemde termijn heeft plaatsgevonden, is Consument van rechtswege in verzuim, is de vordering van Intratuin direct opeisbaar en is daarover wettelijke rente verschuldigd. Consument dient daarbij tevens aan Intratuin te voldoen alle redelijke buitengerechtelijke kosten die Intratuin maakt.
 • Intratuin kan bedingen dat Consument een vooruitbetaling van vijftig procent (50%) van de te betalen prijs voldoet.

Artikel 10: Verhuur van (tuin)gereedschap door Intratuin

 • Consument gebruikt het Product geheel onder eigen toezicht, leiding en verantwoordelijkheid en conform de door Intratuin bijgeleverde instructie. Opdrachtgever is slechts gerechtigd het Product in overeenstemming met het doel, zoals omschreven in de Overeenkomst, te gebruiken.
 • Consument ontvangt het Product in goede staat. Consument is verplicht als een goed huisvader voor het Product te zorgen en deze deugdelijk te onderhouden/schoon te maken en het Product bij het einde van de Overeenkomst in dezelfde staat op te leveren, bij gebreke waarvan Consument gehouden is alle door Intratuin geleden en te lijden schade te vergoeden.
 • Het is Consument verboden om het Product hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding aan een derde in gebruik af te staan of aan een derde te verhuren.
 • Alle kosten die Consument maakt om het Product te gebruiken, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de kosten voor de stroomvoorziening, alsmede kosten strekkende tot normaal onderhoud komen voor rekening van Consument zelf.
 • Onverminderd het bepaalde in dit artikel dient Consument gebreken en/of storingen aan het Product onmiddellijk na ontdekking te melden bij Intratuin.

Artikel 11: Reclames

 • Reclames worden op vertoon van de originele kassabon in behandeling genomen. Consument dient de afgeleverde Producten bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde Producten onjuist, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient Consument Intratuin hierover in te lichten binnen veertien (14) werkdagen na aankoop/aflevering van de Producten. Voor binnen- en buitenplanten en levende dieren geldt een termijn van zeven (7) dagen na aankoop/aflevering. Voor reclames met betrekking tot onvolkomenheden, die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij aflevering/aankoop derhalve niet zichtbaar zijn) geldt een uiterste termijn van zes (6) maanden na aflevering/aankoop, terwijl deze reclames binnen acht (8) dagen na constatering van de betreffende onvolkomenheid moeten zijn ingediend. Teruggave van de Producten dient te geschieden in overleg met Intratuin in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Consument geacht de Producten (en de desbetreffende factuur) te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door Intratuin niet meer in behandeling genomen. De reclame kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
 • Indien Partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een reclame, is het bepaalde in artikel 14 van toepassing.

Artikel 12: Garantie

 • Intratuin staat er voor in dat de Producten en het Werk voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Intratuin staat er bovendien voor in dat de Producten en het Werk die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
 • Intratuin staat niet in voor gebreken die na de (op)levering van de Producten en het Werk zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die Consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Intratuin in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 • Vragen met betrekking tot producten welke gekocht zijn in de webshop, kunt u voorleggen aan onze klantenservice

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de geleverde Producten gaat pas op Consument over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. Consument kan slechts over de Producten beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat Consument zulks niet zal doen, is Intratuin op ieder moment gerechtigd de Producten terug te nemen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen Intratuin en Consument over de totstandkoming of de uitvoering van Overeenkomsten, kunnen zowel door Consument als door Intratuin worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. Intratuin heeft zich daarvoor geregistreerd.
 • Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien Consument zijn klacht eerst, overeenkomstig artikel 11 aan Intratuin heeft voorgelegd.
 • Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Intratuin is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 • Indien Consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Intratuin aan deze keuze gebonden. Indien Intratuin dit wil doen, moet zij Consument schriftelijk vragen zich binnen vijf (5) weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Intratuin dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 • De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Wil je iets laten bezorgen in Belgie?

Hier op Intratuin.nl bezorgen we alleen in Nederland

Back to top